Avis legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Centre Artesanal de Menorca, d’algun organisme vinculat a aquesta administració insular o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Centre Artesanal de Menorca.

Els continguts d’aquesta web poden ser reproduïts sempre que s’esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa. Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc) aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació d’aquesta pàgina web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La informació obtinguda a través d’aquesta web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant. En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública i el Centre Artesanal de Menorca no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

El Centre Artesanal de Menorca no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

El Centre Artesanal de Menorca no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.


Consell Insular de Menorca        Fundació Foment del Tusisme de Menorca        Leader        SICTED        Logo
 
    Centre Artesanal de Menorca - C/ Metge Camps, s/n - 971 15 44 36 - © Tots els drets reservats Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1